34cm Paola Reina Grande, Mini Coletto, Minikane etc

Dolls clothes made to fit the 34cm Paola Reina Grande, Mini Coletto, Minikane etc